Ogólne warunki handlowe - Rabmer GreenTech GmbH

1 Zakres zastosowania i oferty
Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do transakcji prawnych między przedsiębiorstwami, a mianowicie do dostawy towarów oraz, odpowiednio, do świadczenia usług, w szczególności również do prac montażowych. Wszelkie odmienne warunki zakupu kupującego, które są sprzeczne z niniejszymi warunkami, nie są wiążące dla Rabmer GreenTech GmbH (zwanej dalej GreenTech). Dotyczy to również sytuacji, gdy warunki zakupu kupującego stanowią podstawę zamówienia, a firma GreenTech nie wyraziła wyraźnego sprzeciwu wobec ich treści. Musi to zostać potwierdzone na piśmie pod rygorem nieważności oraz w przypadku zmian i uzupełnień umowy. Ustne umowy dodatkowe nie istnieją.
Oferty zasadniczo nie są wiążące i muszą być wyraźnie oznaczone jako takie. O ile w ofercie lub kosztorysie nie określono inaczej, oferta lub kosztorys są ważne przez 30 dni. GreenTech nie jest związany oczywistymi błędami, błędami typograficznymi lub błędnymi obliczeniami. Dotyczy to w szczególności błędów w opisie usług w ofertach. Wszystkie dokumenty ofertowe i projektowe nie mogą być powielane ani udostępniane osobom trzecim bez zgody firmy GreenTech. Mogą one zostać odzyskane w dowolnym momencie.
Późniejsze zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia.

2 Zakres dostawy, terminy
Dokumenty związane z ofertą, takie jak ilustracje, wagi i inne pomiary itp. mają jedynie charakter orientacyjny, chyba że GreenTech wyraźnie określi je jako wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Sprzedający jest uprawniony do dokonywania i pobierania opłat za dostawy częściowe lub zaliczkowe. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy kupujący nie odwoła usługi w odpowiednim terminie lub zalega z pracami wstępnymi, które mają zostać wykonane, np. zakup planów, organizacja personelu montażowego, uzyskanie pozwoleń itp. Jeśli kupujący zalega z płatnościami lub innymi zobowiązaniami (terminowe świadczenie usług wstępnych itp.), GreenTech ma prawo przerwać świadczenie własnych usług na czas trwania opóźnienia lub odstąpić od umowy po wyznaczeniu rozsądnego okresu karencji. Okres przerwy wlicza się do uzgodnionych terminów; roszczenie firmy GreenTech o odszkodowanie za niewykonanie umowy pozostaje w każdym przypadku nienaruszone. O dotrzymaniu terminu dostawy decyduje moment, w którym przedmiot dostawy opuszcza magazyn lub kupujący zostaje powiadomiony, że jest gotowy do wysyłki. W przypadku nieodebrania przez kupującego towaru objętego umową w uzgodnionym miejscu lub czasie, GreenTech może zażądać spełnienia świadczenia lub odstąpić od umowy, wyznaczając termin odbioru. Wszelkie koszty z tym związane ponosi kupujący. Jeśli zakupione towary są eksportowane, klient jest zobowiązany do uzyskania niezbędnych zezwoleń eksportowych lub celnych itp. na własny koszt. Nie udzielamy żadnej gwarancji na dopuszczalność eksportu zakupionych towarów.
Kupujący nie jest uprawniony do żądania odszkodowania, jeśli późniejsze dostawy odbiegające od umowy wystąpią z powodu działania siły wyższej, takiej jak strajki, lokauty, zakłócenia operacyjne, opóźnienia, złe warunki pogodowe lub opóźnienia w odprawie celnej. W przypadku wystąpienia siły wyższej termin dostawy GreenTech zostanie przedłużony o rozsądny okres, niezależnie od tego, czy dotyczy to GreenTech, czy jednego z jej podwykonawców.
Kupujący musi uzyskać oficjalne analizy wody oraz wszelkie analizy wody przeprowadzone przez osoby trzecie wymagane do wykonania instalacji. Jeśli takie analizy wody nie zostaną przeprowadzone w odpowiednim czasie, czas dostawy zostanie odpowiednio wydłużony. Przeanalizowane wartości i obliczenia GreenTech są zasadniczo niewiążące; podane wartości mogą z czasem ulec zmianie, między innymi z powodu ilości dostaw i natężenia przepływu.
Obowiązek dostawy rozpoczyna się w dniu otrzymania pisemnej faktury lub potwierdzenia zamówienia w przypadku odrębnych umów. Warunkiem rozpoczęcia okresu dostawy jest wyjaśnienie wszystkich szczegółów technicznych, które GreenTech uzna za niezbędne.

3 Płatność i ceny
O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, wszystkie ceny są podawane w euro loco magazyn lub loco fabryka (EXWORK zgodnie z IN-COTERMS 2010) i nie obejmują żadnych kosztów transportu ani pakowania. Nie jesteśmy zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia transportowego dla towarów. Podatek VAT jest zawsze podawany oddzielnie. Jeśli w związku z dostawą pobierane są opłaty, podatki lub inne należności, ponosi je kupujący. Jeśli uzgodniono dostawę z przewozem, opłata ta oraz wszelkie ubezpieczenie transportowe wymagane przez kupującego będą naliczane oddzielnie, ale nie obejmują rozładunku i przewozu. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru lub zmiany sposobu wysyłki i spedytora w każdym indywidualnym przypadku. Materiały opakowaniowe będą odbierane wyłącznie za wyraźną zgodą. Jeśli podstawa prawna dla należności przywozowych (np. cła) zmieni się między zamówieniem a dostawą, GreenTech może odpowiednio dostosować ceny.
Jeśli nie uzgodniono warunków płatności, płatności należy dokonać z góry lub w formie przedpłaty. Towary zostaną dostarczone po otrzymaniu zapłaty kwoty faktury. W przypadku rozliczeń częściowych odpowiednie raty są płatne po otrzymaniu odpowiedniej faktury. Sprzedający zachowuje prawo własności do wszystkich dostarczonych przez siebie towarów do momentu pełnej zapłaty kwot wynikających z faktur wraz z odsetkami i kosztami.
W przypadku odrębnych umów, takich jak płatność po otrzymaniu towaru (za pobraniem) z opóźnieniem w płatności lub jeśli GreenTech dowie się, że zbliża się upadłość, ugoda sądowa lub pozasądowa, toczy się postępowanie egzekucyjne lub z powodu protestu wekslowego, pozwów sądowych itp. Jeśli sytuacja finansowa kupującego jest niepewna, cena zakupu jest wymagalna natychmiast po wystawieniu faktury. W przypadku opóźnienia w płatności zgodnie z uzgodnionymi warunkami płatności firma GreenTech zastrzega sobie prawo do zażądania natychmiastowej zapłaty wszystkich pozostałych faktur, które nie są jeszcze wymagalne, oraz do zafakturowania wszystkich usług wykonanych do tego momentu. W przypadku opóźnień w płatnościach GreenTech ma prawo uzależnić dalsze prace od płatności proporcjonalnych. Przyznane rabaty lub premie są uzależnione od terminowego otrzymania pełnej płatności. Kupujący nie jest uprawniony do wstrzymania lub potrącenia płatności z powodu roszczeń gwarancyjnych lub innych roszczeń wzajemnych, a jeśli kupujący nie przyjmie towaru na pisemne żądanie, pozostaje w zwłoce z odbiorem. Wszelkie dodatkowe koszty (np. koszty magazynowania, zmiany ceny itp.) zostaną naliczone Kupującemu w przypadku braku akceptacji.
Czeki i weksle nie są akceptowane jako metoda płatności. Green-Tech może odrzucić oferowaną płatność tą metodą bez podania przyczyn. W przypadku przekroczenia terminów płatności Green-Tech ma prawo do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości 8 punktów procentowych powyżej obowiązującej stopy bazowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC).
Płatności należy dokonywać bez wyjątku na dane bankowe firmy GreenTech lub na rzecz określonego agenta rozliczeniowego lub osoby upoważnionej na piśmie przez firmę GreenTech. W celu uniknięcia dodatkowych kosztów, transakcja płatnicza będzie dokonywana przez Kupującego przy użyciu międzynarodowego numeru rachunku bankowego IBAN. Wszelkie dodatkowe koszty poniesione w związku z niewykorzystaniem numeru IBAN mogą zostać przeniesione na kupującego przez GreenTech.
W przypadku żądania wyceny naprawy lub oceny i w związku z tym konieczności demontażu produktu lub sprawdzenia poszczególnych części itp. w wyniku badania, koszty poniesione w wyniku demontażu, nieponiesione koszty personelu oraz koszty przygotowania wyceny zostaną naliczone klientowi.

4. przeniesienie ryzyka
Jeśli montaż, instalacja lub wzniesienie dostawy jest wykonywane przez kupującego, ryzyko przechodzi na kupującego, gdy przesyłka zostanie udostępniona w uzgodnionym czasie w określonym miejscu dostawy (fabryka, zakład produkcyjny, magazyn itp.) (EXWORKS zgodnie z INCOTERMS 2010). Wysyłka odbywa się według najlepszej oceny firmy GreenTech.
Jeśli wysyłka, dostawa, rozpoczęcie lub wykonanie montażu, instalacji lub montażu zostanie opóźnione na żądanie kupującego, ryzyko przechodzi na kupującego. W takich przypadkach odpowiednia ochrona ubezpieczeniowa zostanie wykupiona wyłącznie na pisemny wniosek i koszt kupującego. W przypadku uzgodnienia dostawy opłaconej, ryzyko przechodzi na Kupującego zgodnie z EXWORKS (zgodnie z INCOTERMS 2010).

5 Gwarancja
GreenTech gwarantuje, że dostarczone produkty są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych, które znacząco zmniejszają wartość lub przydatność produktów do momentu przeniesienia ryzyka. Warunkiem gwarancji jest prawidłowe użytkowanie, obsługa, odpowiednia ochrona przed czynnikami atmosferycznymi i regularna kontrola systemu lub produktu. Aby zachować gwarancję, należy przestrzegać określonych warunków eksploatacji.
Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanych dostaw lub usług. Oczywiste wady należy niezwłocznie zgłaszać na piśmie, a wady ukryte w rozsądnym terminie, ale nie później niż 10 dni po ich wykryciu. Klient musi dostarczyć sprzedawcy wszystkie dokumenty i dane wymagane do oceny wady i jej przyczyn. GreenTech musi mieć możliwość zweryfikowania reklamacji. Jeśli firmie GreenTech zostaną udowodnione wady przedmiotu dostawy, firma GreenTech jest uprawniona, według własnego uznania, do wymiany wadliwego produktu na podobny, wolny od wad produkt w rozsądnym terminie lub do usunięcia wady w innej formie. W przypadku brakujących materiałów sprzedawca nie jest automatycznie zobowiązany do wykonania kolejnej dostawy, pod warunkiem, że wada jest niewielka i nie wpływa negatywnie na instalację i jakość zainstalowanego produktu. W przypadku istotnej wady wynikającej z wad dostarczonych towarów, która wyklucza użycie dostarczonego materiału zgodnie z przeznaczeniem, sprzedający jest zobowiązany do dokonania kolejnej dostawy produktu wolnego od wad, chyba że uzgodniono inaczej. Dalsze roszczenia kupującego są wykluczone. Pierwotny okres gwarancji nie ulega przedłużeniu w przypadku wymiany lub naprawy części produktu.
Wszelkie inne roszczenia gwarancyjne, w szczególności roszczenia o odszkodowanie za szkody bezpośrednie lub pośrednie, w tym szkody wyrządzone przez osoby trzecie lub szkody następcze wyrządzone innym przedmiotom, są wykluczone. Sprzedawca nie gwarantuje również utraty zysków. Zobowiązanie gwarancyjne ma zastosowanie wyłącznie do pierwotnego nabywcy przez okres 6 miesięcy od przeniesienia ryzyka, niezależnie od rodzaju wady, chyba że zastosowanie ma inna gwarancja specyficzna dla produktu. Dotyczy to również towarów i usług, które są trwale przymocowane do budynku lub gruntu. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie przeniesienia ryzyka.
Z gwarancji wyłączone są takie wady, które wynikają z rozmieszczenia i montażu niewykonanego przez sprzedającego, nieodpowiedniej instalacji, nieprzestrzegania wymagań instalacyjnych i warunków użytkowania, nadmiernego użytkowania części wykraczającego poza wydajność określoną przez sprzedającego, niedbałej lub nieprawidłowej obsługi i stosowania nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych; dotyczy to również wad, które można przypisać materiałom dostarczonym przez kupującego. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami osób trzecich, wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami i wpływami chemicznymi. Gwarancja nie obejmuje wymiany części podlegających naturalnemu zużyciu.
Gwarancja wygasa natychmiast, jeśli kupujący lub osoba trzecia, która nie została wyraźnie upoważniona przez sprzedającego, dokona zmian lub napraw dostarczonych przedmiotów bez pisemnej zgody sprzedającego; faktury z tego tytułu nie będą uznawane.
W przypadku przesyłek typu drop shipment nie ponosimy odpowiedzialności za zawinione zachowanie bezpośredniego usługodawcy (producenta/dostawcy). Bezpośredni usługodawca nie jest uważany za naszego zastępcę.
Jeśli klient wprowadzi dostarczone przez nas towary na rynek poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, zobowiązuje się on do wyłączenia swojego obowiązku wypłaty odszkodowania swojemu klientowi na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt, o ile jest to możliwe zgodnie z obowiązującym prawem lub uzgodnione między nim a klientem. W takim przypadku lub w przypadku pominięcia tego obowiązku wyłączenia, klient jest zobowiązany do zwolnienia nas z odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń osób trzecich wynikających z tytułu odpowiedzialności za produkt.

6 Odpowiedzialność
Nabywca zobowiązuje się do dokładnego przestrzegania przekazanych mu instrukcji użytkowania lub obsługi, do przestrzegania ostrzeżeń oraz do użytkowania przedmiotu zakupu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku odsprzedaży odsprzedawca musi również przenieść te obowiązki na swojego nabywcę. Kupującemu wyraźnie zabrania się obiecywania dodatkowych właściwości, możliwych zastosowań itp. przedmiotu zakupu ponad właściwości produktu obiecane na piśmie, co mogłoby skutkować odpowiedzialnością firmy GreenTech w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności za produkt BGBl. 199/1988.
Klient musi zawsze udowodnić wadliwość dostarczonego towaru w momencie dostawy.
Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody poza zakresem zastosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt tylko wtedy, gdy można udowodnić umyślność lub rażące niedbalstwo w zakresie przepisów ustawowych. Odpowiedzialność za lekkie zaniedbanie, odszkodowanie za szkody następcze i straty finansowe, niezrealizowane oszczędności, utratę odsetek i szkody wynikające z roszczeń osób trzecich wobec kupującego są wykluczone.

7 Zastrzeżenie własności
Dostarczone towary pozostają wyłączną i nieograniczoną własnością firmy GreenTech do momentu pełnej zapłaty wszystkich roszczeń przysługujących firmie GreenTech. W przypadku wygaśnięcia zastrzeżenia własności w związku z odsprzedażą osobom trzecim lub montażem, kupujący lub klient przy składaniu zamówienia przenosi na firmę GreenTech wszelkie roszczenia wobec osób trzecich wynikające z tej odsprzedaży lub montażu. Zastawienie lub przeniesienie własności w celu zabezpieczenia przedmiotów, które nadal podlegają zastrzeżeniu własności, jest niedozwolone. Kupujący musi niezwłocznie powiadomić firmę GreenTech o każdym dostępie osób trzecich (np. zajęciu). Zastrzeżenie własności przez GreenTech nie skutkuje unieważnieniem umowy, chyba że postanowiono inaczej. Kupujący jest zobowiązany do tolerowania wszelkich środków, które firma GreenTech uzna za niezbędne do zapewnienia sobie prawa własności, w szczególności dostępu do swoich nieruchomości i budynków.

8 Miejsce jurysdykcji i prawo
Wszelkie spory wynikające z umowy - w tym dotyczące jej istnienia lub nieistnienia - podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby sprzedającego lub siedziby oddziału GreenTech. Umowa podlega prawu austriackiemu. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów UNCITRAL jest wykluczone za obopólną zgodą.

9 Wiążący charakter umowy
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub stanie się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony umowy zobowiązują się do zastąpienia nieważnego postanowienia dopuszczalnym postanowieniem, które będzie jak najbardziej zbliżone do treści ekonomicznej pierwotnego postanowienia. W przypadku istnienia luki prawnej, strony umowy zobowiązują się do jej odpowiedniego wypełnienia, biorąc pod uwagę podstawowe intencje niniejszej umowy.

10 Postanowienia ogólne
Nagłówki postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach służą wyłącznie celom przejrzystości i organizacji; nie mogą być wykorzystywane do ich interpretacji. Wszelkie dodatkowe warunki sprzedaży i dostawy mają zastosowanie do transakcji zagranicznych i umów o świadczenie usług. W ramach relacji biznesowych z kupującym nieuniknione jest gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. Kupujący wyraża na to zgodę i zgadza się, że GreenTech może również przekazywać dane za granicę i/lub stronom trzecim w przypadku przetwarzania danych w całej firmie (np. w kontakcie z dostawcami).

11. ochrona danych
Treścią niniejszych OWH jest polityka prywatności zamieszczona na naszej stronie internetowej: Ochrona danych osobowych

Pobierz AGB dla:
Rabmer GreenTech GmbH

Pobierz AGB dla:
Warunki sprzedaży i dostawy

Pobierz AGB dla:
Transporters

Pobierz AGB dla:
Usługi budowlane

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner